MAKALELER

/ MAKALELER

İnşaat Hasarları - Sigorta Tazminatı

GERİ

10/11/2017

İnşaat sigortası ile inşaat konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halinde sigorta şirketinin sorumluluğu ortaya çıkmaktadır.

Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen ziya ve hasarlar sigorta teminatının dışındadır. Ancak bunlar ek sözleşme ile poliçede belirtilen limitlerle sigorta teminatına dahil edilmiş ise teminata dahildir. Sigorta poliçenizin uzman gözüyle incelenmesi ile bu hususlar tespit edilebilecektir.


a. İnşaatın yapılması için kullanılan iş makineleri ve ekipmanı,

b. Geçici şantiye barakaları, yardımcı yapılar ve şantiye tesisleri ile şantiye alet ve teçhizatı,

c. Hasarın teminat kapsamında olması kaydıyla enkaz kaldırılması masrafları,

ç. Teminatın kapsamına giren sebeplerden meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masraflan, fazla çalışma ücretleri,

d. Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar,

e. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,

f. İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi,

g. (Özel şartları ile) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

h. Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.